/

.

.
ബ്ലോഗ്‌ അഴിച്ചു പണി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
« »

Thursday, January 12, 2017

Tuesday, January 10, 2017Untitled 1
1. 1

x

1

d


2. 2

d

2

c


3. 3

6

3

7


4. 4

tt

443

4


5. 5

g

er

5


6. 6

tt

er

6


7. 7

7

ty

t4tt


8. 8

jjj

8

tytyty


9. 9

uuu

9

77777


10. 10

10

1

2


11. 11

ewe

11

wedefdr


12. 12

222

22222

12


13. 13

1111

3333

13


14. 14

wsdswsds

dweee

14


15. 15

rrr

15

eeeee


                                    
                               
                                 
Score =
         
                               

                                 
 Grade =


 

                                   


                                     


 
Untitled 1


Monday, January 09, 2017
1. 1

x

1അവന്‍

d


2. 2

d

2പാവം

c


3. 3

6

3രാത്രി

7


4. 4

tt

443

4കണ്ടു


5. 5

g

er

5വന്നു


6. 6

tt

er

6


7. 7

7

ty

t4tt


8. 8

jjj

8 പാട്ട്

tytyty


9. 9

uuu

9

77777


10. 10

10

1

2


11. 11

ewe

11

wedefdr


12. 12

222

22222

12


13. 13

1111

3333

13


14. 14

wsdswsds

dweee

14


15. 15

rrr

15

eeeeeScore =

Correct answers:Friday, November 04, 2016


മേള റിസൾട്ടുകൾ ലഭിക്കാനായി  LP,UP,HS,HSS എന്നിങ്ങനെ താഴെ കാണുന്ന  വിഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക....
SCIENCE MELA
RESULTS  LP UP HS HSS
SOCIAL SCIENCE MELA
RESULTS LPUP HS HSS
MATHS MELA
RESULTS  LP  UP HS HSS 
WORK EXPERIENCE MELA
RESULTS LP UP HS HSS
 IT MELA
RESULTS UP HS HSS       

  OVERALL POINTS 

 SCIENCE

SOCIAL 

        MATHS

 WORK EXPO

IT


The I and II place winners (Eligible for higher level, any grade ) of sub dist sasthrolsavam 2016 are eligible to participate in Dist Sasthrolsavam 2016.

Wednesday, October 21, 2015

പെന്‍സില്‍


          P E N C I L 
             ( Process Ensuring for Natural Classroom Interaction and Learning )

താഴെ കാണുന്ന  ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം
                                        PENCIL SCIENCE UP STD 5
       
                                     PENCIL SCIENCE UP STD 6

                                 PENCIL SCIENCE UP STD 7